از یاد رفته ها

پنجشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸۳

گر بميرد دختري بر قبر او رويد گلي!!

گر بميرد دختري بر قبر او رويد گلي!!

فرهنگ مردم گاهي در شعارهايي که روي بدنه ماشينها مينويسند تجلي ميکند البته اين نمايش در شمال تهران کمتر است و اگر ديده شود مربوط به جنوب و مرکز شهر است من بعضي از اين شعارها را اينجا مينويسم :
بيمه ابوالفضل
بيمه امام رضا
رفيق بي کلک مادر
گشتم نگرد نيست رفيق
در طواف شمع ميگفت اين سخن پروانه اي
در سر پيچ سبقت نگير جانم مگر ديوانه اي
گر بميرد دختري بر قبر او رويد گلي
گر بميرند دختران دنيا گلستان ميشود
در اين درگه که گه گه که که که که شود ناگه
مشو غره به امروزت که از فردا نيي اگه
عروس بيابان
شبگرد تنها
به تو چه
بر چشم بد لعنت
۶۰ گلستان ۸۰ بيمارستان ۱۰۰ تيمارستان ۱۲۰ قبرستان
کرتيم به مولا

نوید ازادمنش

[ خانه| آرشيو | پست الكترونیک

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

dahio! - Searching the web


Powered by WebGozar

دوستان

دل آرام
گاه نوشته ها
نشتی از افکار روزانه